Villkor för Netbils förmedling av fordon

1. Netbil i Skandinavien AB
Netbil är ett helägt dotterbolag till Bilia Personbilar AB och styrelsen har sitt säte i Göteborg. Vår verksamhet består i att förmedla fordon i eget namn för annans räkning. Vi följer lagen om Handelsagenturer och har ett ansvar gentemot både säljare och köpare. Vår marknadsplats är Internet.
 
1.1 Fordonens ursprung
Fordonen kommer från i huvudsak från företag, välrenomerade återförsäljare, myndigheter och organisationer. I vissa fall kan bilen komma från privatpersoner.
 
2. Medlemmar
Både juridiska och fysiska personer kan bli medlemmar hos Netbil. Medlem måste vara över 18 år. Målsman ansvarar för att barn ej anmäler sig som medlem. Med medlemskapet följer en rätt att deltaga och bjuda på de fordon som tillhandahålls på www.netbil.se samt att ha tillgång till de sidor som är reserverade för medlemmar. Netbil kommer att meddela medlem via de uppgifter som finns registrerade på medlemssidan. Medlem måste alltså själv hålla sig uppdaterad genom att besöka Netbils hemsida. Medlem kommer dessutom att få information via nyhetsbrev.
 
2.1. Användarnamn och lösenord
Medlemmar väljer sitt användarnamn och sitt lösenord. Dessa är personliga och får inte delges tredjeman. Medlemmen ansvarar själv för att dessa inte kan utnyttjas av obehörig. Om lösenord och användarnamn kommer på avvägar skall detta genast anmälas till Netbils kundtjänst. I det fall lösenordet fallit i glömska kan medlemmen via e-post få del av detta. Skulle lösenordet av någon anledning behövas bytas står Netbils kundtjänst till förfogande.

2.2 Medlems ansvar
Medlemmen ansvarar för att de uppgifter som lämnas vid registrering är korrekta och förbinder sig att uppdatera dessa så att de alltid är korrekta. Eftersom kommunikationen sker huvudsakligen via e-post är det av största vikt att e-postadressen är korrekt. Vidare förbinder sig medlem att ta del av dessa villkor samt att hålla sig uppdaterad om eventuella villkorsförändringar. Det är strikt otillåtet att på något sätt manipulera auktionerna.

2.3 Netbils rätt att stänga av användare
Netbil äger rätt att stänga av användare som missbrukar sitt medlemskap eller på annat sätt inte är lämplig som medlem. Netbil avgör själv vilka som stängs av.

2.4 Personuppgiftslagen PUL
All information om medlemmarna behandlas strikt konfidentiellt och används i den omfattning som krävs för att genomföra affären. I det fall medgivande finns kommer information att sändas till medlemmen. Netbil kan komma att lämna ut uppgifter i den omfattning som krävs i enlighet med lag. För att få information om sina registrerade personuppgifter hos Netbil kan medlemmen vända sig till Netbils kundtjänst för ett utdrag. Uppgifterna framgår dock alltid under mina sidor.

2.5 Cookies
Netbil.se innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om vad de används till samt hur de kan undvikas.

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Textfilen innehåller information och används t ex för att underlätta besökarens användning av webbplatsen. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies, s k sessionscookies, lagras endast temporärt under den tid du är inne och surfar på en sida. Netbil använder sig av båda två. För att undvika att cookies används på din dator krävs att webbläsaren ställs om. Då kan funktionaliteten på hemsidan försvinna.

3. Prissättning
 
3.1 Jämförelsepris
Fordonet har åsatts ett jämförelsepris vilket innebär ett uppskattat pris som skulle betalas hos en bilåterförsäljare för motsvarande exemplar i ett felfritt, servat och rekonditionerat skick.

3.2 Utgångspris
Bilarna har ett utgångspris, som regel börjar auktionen vid 0 kr.
 
3.3 Reservationspris
Alla fordon har ett reservationspris. Det innebär att fordonet har ett dolt reservationspris som uppdragsgivaren har åsatt fordonet och som måste uppnås för att fordonet skall säljas. Om reservationspriset uppnåtts eller ej framgår under aktuellt objekt. I vissa fall kan uppdragsgivaren/säljaren av fordonet i efterhand godkänna ett bud som ligger under reservationspriset.

3.4 Köp direkt
Vissa fordon har ett angivet "Köp direkt"-pris. Det innebär att medlem kan avsluta auktionen genom att klicka i avsedd dialogruta. Medlemmen vinner då högsta budet och får ett vinnande bud-mail enligt nedan. Slagavgift tillkommer på Köp direkt priset.  Möjligheten att avsluta auktionen via "Köp Direkt" är tillgänglig som huvudregel fram till dagen innan auktionsavslut, kl. 24.00. Därefter fortsätter auktionen utan denna möjlighet.
 
4. Auktionsförfarande
Nya fordon läggs ut på Netbil.se varje veckodag och auktionen avslutas som huvúvudregel en vecka efter publicering. Det är möjligt att bjuda på fordonen direkt när de läggs ut. Auktionernas avslutstid framgår av auktionslistan.

4.1 Visning av auktionsfordon
Fordonen som auktioneras finns i regel på våra driftsställe i Göteborg, Kungsängen, Malmö eller Jönköping. Fordon på annan ort hos våra samarbetspartners kan även förekomma. Var fordonet befinner sig framgår under beskrivningen av respektive fordon. Fordonen hålls tillgängliga för visning och provkörning innan dess att auktionen avslutas. Teknisk kunnig personal finns tillgänglig för frågor. Öppettider framgår under fliken Kontakta oss - Kontakt.

Körkortskontroll görs vid provkörningar och vid utlämning av nycklar. Endast inom EU godkända ID och körkort godkänns. Trasiga ID och körkort godkänns ej. Ej heller körkort anmälda stulna hos polisen
 
4.2 Netbils ansvar
Netbil förbinder sig att på intet sätt själva medverka i auktionerna. Samma ansvar har de som är ingivare av fordonen. Netbil förbinder sig dessutom att redovisa de fem högsta buden till vinnande budgivare. Redovisningen innehåller namn och telefonnummer till de andra medlemmarna som bjudit på objektet. Som medlem är man skyldig att redovisa dessa uppgifter till högsta budgivare. Netbil kommer att redovisa budlistan om högsta budgivare efterfrågar detta.

4.3 Auktionsavslut, nedräkningsklocka och förlängning av sluttid
Varje fordon har en nedräkningsklocka till auktionsavslut/klubbslag. Inkommer det ett nytt bud inom 3 minuter från avslut förlängs tiden med 3 minuter. Har 3 minuter passerats kommer auktionen att avslutas och högstbjudande kan utses. Auktionsavslutet är alltså rörligt beroende på antal budgivare. Uppdatering sker automatisk och framgår i budgivningsrutan. Tänk på att din egen uppkoppling via Internet kan ta upp till 20 sekunder varför bud nära sluttiden kan komma att hamna efter avslutet. Ett tips är att alltid ha lite marginal mot sluttiden.

4.4 Netbiltid
Netbil använder en serverklocka för att ange auktionsavslut. Denna klocka uppdateras varje natt för att undvika tidsförskjutning.

4.5 Netbils ansvar gällande tid
Netbil kan ej ta ansvar för medlems egen tidsuppfattning eller egen tekniska utrustning. Netbil kan heller inte ansvara för uppkopplingstid över Internet.

4.6 Exekutiv auktion
Vissa fordon förmedlas för kronofogdemyndighetens räkning. Dessa fordon auktioneras via ett exekutivt förfarande. Under respektive auktionsobjekt framgår om det är en exekutiv auktion. Dessa fordon kan med kort varsel återkallas av skäl som Netbil ej råder över. Det som skiljer en exekutiv auktion jämfört med en vanlig auktion, är att fordonen på en exekutiv auktion alltid säljs i befintligt skick enligt reglerna i Utsökningsbalken samt att högstbjudande är bunden av sitt bud och förväntas ha godkännt bilen. Netbil eller Kronofogdemyndigheten lämnar ingen garanti för fordonet ifråga och konsumentköplagen är inte tillämplig. Köparen av objektet måste själv förvissa sig om fordonets skick och beskrivning före auktionen och är bunden av sitt bud. Bilarna måste dessutom hämtas på plats hos Netbil i enlighet med följande förfarande; bilen betalas och därefter görs ägarbyte till köparen via Kronofogdemyndigheten. Detta förfarande tar ca. 1 vecka. Bilen kan därefter hämtas. Netbil och Kronofogdemyndigheten förbehåller sig rätten att pröva om budet godtas. I regel godtas budet om det passerat reservationspriset.

5. Budinformation
För att lägga ett bud på ett fordon måste man vara medlem och inloggad. Buden kan endast läggas i jämna 500-kronors intervall. Det finns två typer av bud vilket framgår nedan. Budgivningen är öppen och buden tillsammans med användarnamnet syns under respektive fordon.

5.1 Vanliga bud
Medlem höjer budet genom att notera ett högre bud i avsedd dialogruta och därefter klicka på knappen Nytt bud. Man kan höja sitt eget bud. Vid lika bud gäller det som inkom först till Netbils server.

5.2 Autobud
Medlem kan höja budet genom att lägga in ett automatiskt bud i avsedd dialogruta. Det innebär att budet automatiskt höjs med 500 kronor upp till en högsta nivå i de fall andra budgivare bjuder på samma fordon. Ett autobud innebär att medlemmen är med upp till ett visst belopp men stannar vid det lägre priset om ingen annan budgivare finns. Det autobud som medlem har lagt framgår och visas endast för medlemmen. Vid lika autobud mellan olika medlemmar gäller det som inkom först. Medlemmen behöver själv inte bevaka auktionen utan kan gå in på sina sidor efter auktionen avslutats för att se utfallet.

5.3 Högsta bud
När auktionen avslutas har den medlemmen med det högsta budet vunnit auktionen. Medlemmen har då en rätt att köpa fordonet till detta pris under förutsättning att reservationspriset uppnåtts. Medlem är alltid bunden av sitt bud.

5.4 Meddelande till vinnande budgivare
Efter auktionens avslut kommer ett e-postmeddelande att sändas till den medlem som har det högsta budet. Av detta meddelande framgår att medlemmen vunnit auktionen, vilket objekt som det gäller samt priset. Vidare fås information om leverans, godkännande av objektet samt betalningsalternativ. Fordonet skall betalas inom 7 dagar samt godkännas och hämtas inom 7 dagar om inget annat överenskommits med Netbil. Efter det att kontakt har tagits mellan medlem och Netbil skickas en bekräftelse till medlemmen där det framgår vad som överenskommits beträffande betalning och leverans.

Även om reservationspriset inte uppnåtts skickas ett e-postmeddelande till medlem med högsta bud. Av detta meddelande framgår att reservationspriset inte uppnåtts samt att fordonet inte kan förmedlas för detta pris. Det framgår också att Netbil kommer att kontakta medlemmen per telefon för att diskutera budet.

5.5 Bundenhet av bud
Medlem är bunden av sitt bud och har en rättighet att köpa fordonet till detta pris under förutsättning att budet uppnått reservationspris. Medlem är alltid bunden av sitt bud. Har budet inte uppnått reservationspris krävs ett godkännande från Netbil för att affären ska genomföras. Parterna kommer då överens per telefon.

Skulle fordonet inte motsvara det beskrivna skicket eller skulle något annat fel uppstå som kan belastas Netbil är medlemmen inte bunden av sitt bud. Skulle medlem ej stå fast vid sitt bud av icke godtagbar anledning har Netbil rätt att debitera en avgift om 3 495 kr jämte eventuella kostnader som belastar uppdraget. Avgiften motsvarar kostnaderna för omförmedling av fordonet. Eventuella kostnader medlemmen har haft i samband med köpet ersätts ej.

5.6 Slagavgift
För varje auktionsobjekt som förmedlas tillkommer en slagavgift som är angiven inklusive moms. Information om denna anges vid budrutan. Det kan vara ett fast belopp eller en procentsats på budet.

6. Mervärdesskatt
Angivna priser, bud och slagavgift är inklusive mervärdesskatt om inget annat anges. I det fall fordonet har avlyftningsbar moms anges det i beskrivningen av respektive fordon. Gällande eventuellt lyftande av moms vid till exempel export eller leasing ansvarar köparen för momsen gentemot myndigheter. Vid oklarheter rekommenderas att köparen tar kontakt med sin revisor och/eller skatteverket. Netbil kan inte hållas skyldig att ersätta eventuell återbetalning av moms som uteblir.

7. Betalning
Fordonet måste betalas innan leverans sker. Fordonet förblir Netbils egendom tills betalning kommit Netbil tillhanda. Betalning skall ske senast 7 dagar efter auktionen avslutades om inget annat överenskommits. När medlem får kontakt med Netbil efter det att meddelande sänts till denne kommer betalningsalternativen att gås igenom och ett lämpligt betalningssätt bestämmas. Observera att de olika betalningsmöjligheterna tar olika lång tid. En faktura kommer att sändas till köparen.

Fordonet kan betalas på följande sätt:
Notera att vi inte tar emot kontanter, bank- eller postväxel, bankkort eller kreditkort.

Finansiering - avbetalning eller leasing med en kontantinsats. Vår personal hjälper kunden att administrera avbetalningen eller leasingen. En kreditprövning av kunden görs. Kontantinsatsen, minst 20 % av köpeskillingen, betalas på något av nedanstående sätt. Om medlemmen  ordnar egen bilkredit  via annan part tillkommer en administrativ avgift.
 
Swishbetalning - Vi erbjuder nu även att betala med Swish upp till 250,000:- i vår kundtjänst vid leveranstillfället. Observera att inte alla banker klarar detta så kontakta din bank för information. Normalt är det begränsningar men man kan få upp till 250,000:- under ett visst antal dagar för denna typ av betalning. Detta bör man göra klart med sin bank dagen innan leverans så det fungerar. Överföringen sker direkt och är väldigt enkel och bekväm.

Kortbetalning - Vi tar inte emot kortbetalning.

Banköverföring - till vårt klientmedelskonto. Det här alternativet är det snabbaste och kan utföras hos ett bankkontor eller via Internet. Om betalningen sker via vår bank når pengarna vårt konto i samma stund som överföringen genomförs. Om betalning utförs före klockan 14.00 via annan bank är pengarna oss tillhanda samma dag, i annat fall dagen efter.

Bankgiro - Vid bankgirobetalning via Internet innan klockan 18.00 finns pengarna på vårt konto dagen efter klockan 16.00. Om betalning sker till bankgiro via bankkontor eller privatgiro dröjer det tre dagar innan pengarna når vårt konto.
 
7.1 Inbytesbil / dellikvid
Vi kan ta emot de flesta inbytesbilar som en delbetalning vid köp, dock ej importerade bilar. Vi kan värdera bilen innan auktionsavslutet och ge ett ungefärligt inbytespris för bilen. Kontakta Netbil för att visa upp bilen, vi testar den för att sedan garantera ett inbytespris som gäller under en månad. Du kan sedan bjuda på auktion. Kontakta den anläggning där inbytet kommer att ske för mer information.

7.2 Betalningsdröjsmål
Vid betalningsdröjsmål har Netbil rätt att välja om avtalet skall fullföljas eller om det skall hävas. Netbil har rätt att kräva en administrativ avgift.

7.3 Export
Netbil har möjlighet att exportera de flesta fordon som förmedlas. För en bil som exporteras tillkommer en administrativ exportavgift om 500 kr. För ytterligare information om export kan kundtjänst kontaktas.

8. Hämtning av fordon
Som huvudregel skall fordonet hämtas från Netbils anläggning i Sisjön, Norra Långebergsgatan 3, Göteborg, Energivägen 3 i Kungsängen, Skiffervägen i Jönköping, Skivyxegatan 3 i Malmö eller hos någon av våra samarbetspartners inom 7 dagar om inte annat överenskommits. Bilar med leasing eller kredit kan ta något längre tid avhämtas p.g.a. ev. kreditspärr. Vägbeskrivning och öppettider framgår under fliken Kontakt - Kontakta oss - Vägbeskrivning. Netbil kan även erbjuda leverans via fordonstransport till förmånligt pris. Skall fordonet levereras till annan plats än våra anläggningar måste köpare ge fullmakt till annan person utanför Netbil att godkänna fordonet så att affär kan genomföras och fordonet transporteras. Se vidare under fliken - Tjänster - Netbiltransport. Är transport bokad, på begäran av medlem, för att hämtas ut på annan Netbilanläggning kommer denna kostnad ej att återbetalas om affären inte genomförs. 

8.1 Dröjsmål med hämtning
Hämtning skall ske, om inte annat överenskommits, inom 7 dagar från dess att auktionen avslutades. Sker ej hämtning kommer lagringsavgift om 500 kronor per dag att debiteras alternativt att fordonet transporteras till köparen på köparens bekostnad.

8.2 Godkännande av fordonet
För att ett ägarbyte skall ske krävs att fordonet godkänns av vinnande budgivare. Medlem besiktigar fordonet, identifierar det, samt godkänner fordonet utifrån beskrivet skick och skriver på ett köpeavtal  och leveransgodkännande. Först efter detta kan affär och ägarbyte genomföras. Av detta framgår följande text - Jag har mottagit fordonet med registreringsnummer XXXNNN och tagit del av testprotokoll och beskrivning av fordonet och godkänner detsamma i det beskrivna skicket. I och med detta gäller ej heller distansköplagen med rätt till öppet köp.

 8.3 Fordonets beskrivning, skick, utrustning, modellår och mätarställning
 Netbil reserverar sig för ev felskrivningar på fordonen gällande utrustning. Det åligger köpare att kontrollera att det överstämmer med beskrivningen innan leverans.
Fordonen har genomgått en lätt rekond vilket innebär att bilen tvättats utvändigt och torkas/städas ur invändigt, dock rengörs ej motorrum. Alla fordon har genomgått Netbils omfattande och professionella tester. Testerna utförs av biltestare. Testprotokoll samt övrig beskrivning finns tillgänglig på hemsidan. Testerna genomförs på övergripande nivå med tonvikt på säkerhetsdetaljer och tekniskt skick och anmärkningar som noteras är avvikelser från normalt skick med tanke på ålder och mil.
Anmärkning oljeläckage:
Om Netbil har angett att motor/växellåda har ett oljeläckage (ej att förväxlas med oljefukt) lämnas ingen garanti på motor/växellåda då vi ej kan garantera att dessa delar inte tagit skada eller kommer att skadas av oljeläckaget.
Bränslevärmare och luftkonditionering:
Dessa kan ej alltid testas pga att väderleken ej tillåter detta. Därför lämnar Netbil ej någon funktionsgaranti för dessa komponenter.
Visuella anmärkningar:
Tas upp i den mån det avviker från normal standard med tanke på ålder och antal mil.
Elektronik:
Netbil kan inte garantera funktionen i all elektronik utan det ankommer på köparen att undersöka detta innan leverans.
Servicehistorik:
Netbil kan ej garantera innehåll och omfattning av servicebokens stämplar eller att service är gjord utifrån tillverkarens specifikationer.
Mätarställning:
Netbil anger alltid mätarställning utifrån en visuell avsläsning. Netbil kan inte garantera mätarställningen.
Utrustning:
Gällande utrustning anges aktuell utrustning vid respektive fordon. Netbil kan inte garantera att fordonet har all den utrustning som modellen/märket har i originalutförande.
Årsmodell:
Netbil friskriver sig från eventuella oklarheter gällande årsmodell  Bilens tillverkningsmånad och när den tagits i trafik uppges alltid. Vidare anges modellår. För vissa bilar kan dessa uppgifter komma att visa olika år beroende på hur tillverkaren producerat bilarna.. Det ankommer på köparen att själv undersöka angivna årsmodeller.
Renoveringsobjekt eller reparationsobjekt:
I vissa fall säljs bilen så som ovan. Det står i så fall angivet i beskrivningen av bilen. I dessa fall har bilen ej testats fullständigt och köparen har ingen möjlighet att ställa krav på bilens funktioner. (I dessa fall kommer bilen att levereras avställd. Dock kan bilen ställas i trafik (av köparen) om bilen registeras på kunden dagen innan leverans.) De åsätts ett lägre reservationspris och det anges om bilen är besiktigad etc. För renoveringsobjekt lämnas ej garanti..

8.4 Bilens angivna garantier
Netbil informerar om de garantier som medföljer bilen i form av nybils-, rostskydds- och vagnskadegaranti. För att få exakt information om de olika garantierna hänvisas till respektive generalagent för bilen. Netbil kan inte garantera innehållet i respektive garantiåtagande som ges av generalagent eller annan utan det ankommer på köparen att undersöka innehållet. Notera att giltligheten av ev garantier påverkas av hur bilen blivit servad.

8.5 Ägarbyte
Efter det att betalning skett samt att fordonet leveransgodkänts sker ett ägarbyte av fordonet. Netbil garanterar att bilen inte belastas med någon kvarvarande skatt eller några kvarvarande avgifter, t ex parkeringsavgifter. Netbil garanterar även att bilen inte belastas med någon kredit eller att bilen är leasad. Alla dessa avgifter, leasing och krediter löses av Netbil innan bilen levereras.
 
8.6 Netbilförsäkring
Netbil kan erbjuda en helförsäkring gällande i 14 dagar till privatköpare. Har fordonet en giltig vagnskadegaranti kan en halvförsäkring erbjudas. Försäkringsgivare är Trygg-Hansa. Efter denna 14-dagarsperiod erhålles ett förmånligt försäkringserbjudande till konkurrenskraftigt pris där första månaden är premiefri. Försäkringsvillkoren framgår under fliken Tjänster - Netbilförsäkring.

8.7 Skatt
Netbil garanterar att bilen inte belastas med någon kvarvarande skatt. Alla bilar är avställda innan leverans men skattekredit erhålles via Netbil. Den varar i 21 dagar.

9. Netbils ansvar för fordonets skick
Netbil tar ansvar för bilens beskrivna skick och skulle det visa sig att bilen är behäftad med fel som fanns vid leveransen och som inte framgår av beskrivningen och heller inte beror på allmänt slitage, bristande underhåll, eller fel som uppstår med tanke på fordonets ålder och miltal och som är att betrakta som normalt kommer givetvis Netbil att åtgärda felet. Se även p. 8.3.
Netbil följer gällande lagstiftning och erbjuder sig att avhjälpa fel som konstateras. Är köparen juridisk person har köpet alltid skett i befintligt och godkänt skick.

9.1 Reklamation
Om du är konsument gäller Konsumentköplagens regler kring reklamationer. Du har en reklamationstid om totalt tre år och skall reklamera felet inom skälig tid från det att felet upptäcks eller bort upptäckas. Meddelande som lämnas inom två månader från det att köparen märkt felet skall alltid anses vara lämnade i rätt tid. Om felet upptäcks inom en tid av sex månader presumeras felet ha funnits innan köpet om inte annat visas. Om en reklamation vill påtalas bör detta anmälas till Netbil via telefon. Kundtjänst anvisar rätt person hos Netbil som är behörig att motta reklamationsanmälan. Det går även bra att maila eller skriva till oss. Tillsammans med den som reklamerar försöker Netbil reda ut situationen genom en överenskommelse. Skulle oenighet råda om reklamationen bör fordonet besiktigas hos Netbil eller hos den Netbil anvisar. Kostnaderna i samband med detta står Netbil för om det visar sig att felet skall avhjälpas av Netbil. Om fortfarande oenighet råder rekommenderar Netbil att ärendet prövas av Allmänna Reklamationsnämnden ARN. Netbil följer nämndens beslut. Netbil förbehåller sig dock rätten att återköpa fordonet till försäljningspriset med avdrag för eventuellt brukande i det fall ett fel konstateras. Vid ett sådant återköp ersätts ej kostnader eller andra krav som köparen har haft. För dig som är näringsidkare gäller Köplagens regler angående påtalande av fel. Köpet anses alltid skett i befintligt och godkänt skick och möjligheten till ersättning i efterhand är ytterst begränsad.
 
10. Garanti
Netbil lämnar MRF garanti för de flesta fordon. Dessutom lämnar vi 6 månaders garanti (max 500 mil) genom Svensk Bilgaranti för personbilar yngre än 8 år och som gått max 15000 mil. Det går även att köpa till extra trygghetsgaranti via Svensk Bilgaranti upp till 2 år.  Se vidare under fliken Tilläggstjänster - Garanti.

11. Ansvar för uppgifter på hemsidan samt tekniska fel
Netbil friskriver sig från eventuella tekniska problem som kan uppstå med Netbils hemsida vilket innebär att medlem eller annan inte kan göra anspråk på någon ersättning för händelser som beror på tekniska problem med hemsidan, överföringen eller annat av teknisk natur. Netbil friskriver sig även för uppenbara skrivfel.

12. Force majeure
Netbil skall vara befriad från påföljd för underlåtenhet att fullfölja viss förpliktelser enligt dessa villkor om underlåtenheten har sin grund i omständigheter som ligger utanför Netbils kontroll och som förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörande av förpliktelse.

Som sådan omständighet varom talas i första stycket skall anses krig, krigshandling, införsel eller utförselförbud, naturkatastrof, inskränkning i den allmänna samfärdseln eller energiförsörjningen, myndighetens åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, omfattande förlust eller förstörelse av egendom eller olyckshändelse av större omfattning.

13. Netbils egendom
All information på denna hemsida såsom texter, auktionsförfarande, villkor, beskrivningar, tillvägagångssätt, bilder och annan dokumentation är Netbil i Skandinavien AB;s egendom och är skyddad av upphovsrätt. Varje form av kopiering, återgivning eller annan form av efterbildning är strikt otillåten.

14. Villkorsändringar
Netbil förbehåller sig rätten att justera dessa villkor.